Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan ad your service (gevestigd te Amsterdam in de Jan Evertsenstraat 775, 1061 XZ) opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
1.2 Werkzaamheden; alle werkzaamheden waartoe aan ad your service opdracht is gegeven.
1.3 Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en ad your service tot het verrichten van werkzaamheden door ad your service ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met ad your service verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst met ad your service.
2.3 Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
2.5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van (een deel van) deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid en de overige bepalingen onverlet.

3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Indien een aanbod van ad your service wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van ad your service.
3.2. Mondelinge afspraken binden ad your service pas nadat deze schriftelijk door ad your service zijn bevestigd.
3.3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of andere wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door ad your service bindend.

4. Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen, zoals een marketing scan, offertes en prijsopgaven door ad your service zijn geheel vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij ad your service binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij ad your service reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft ad your service het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
4.2. De door ad your service gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
4.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.4 De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van ad your service, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Uitvoering overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever blijk geeft akkoord te zijn met de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.
5.2 Indien een opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan, is opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het gehele bedrag verschuldigd dat op de opdrachtbevestiging is vermeld, ook indien ad your service dit bedrag in delen factureert.
5.3 Opdrachten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
5.4  ad your service heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.5 ad your service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ad your service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ad your service worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ad your service zijn verstrekt, heeft ad your service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.7 ad your service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ad your service is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ad your service kenbaar behoorde te zijn.
5.8 Indien door ad your service of door ad your service ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.9 De opdrachtgever vrijwaart ad your service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ad your service toerekenbaar is. Indien ad your service uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ad your service zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Alle kosten en schade aan de zijde van ad your service en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. Bevoegdheid

6.1 ad your service bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. ad your service zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
6.2. De opdrachtgever verleent aan ad your service voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van de zoekmachine marketingcampagnes.
6.3. De opdrachtgever verleent aan ad your service een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die ad your service noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor de opdrachtgever, dient de opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan ad your service.
6.4. ad your service zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van ad your service over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes zijn derhalve indicatief van aard.
6.5. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketingcampagnes dienen rechtstreeks door de opdrachtgever, zonder tussenkomst van ad your service, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine. ad your service kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de opdrachtgever.
6.6 De opdrachtgever dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. ad your service is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.
6.7 ad your service is niet verantwoordelijk voor schade kwesties aan de zijde van de opdrachtgever.

7. Rapportage en analyse

7.1 ad your service zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en integriteit met betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van de opdrachtgever te borgen. De opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tools waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet op basis van door ad your service verstrekte adviezen hieromtrent.
7.2 Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door ad your service aan de opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering volgens de normen van goed vakmanschap met een frequentie van minimaal één keer per maand.
7.3 ad your service verplicht zich de uitkomsten van de analyse en die van daaraan gekoppelde eventuele eerdere analyses en daaruit volgende rapportages tenminste zes maanden te bewaren, tenzij vanuit wet- of regelgeving of gelet op de doelstelling van de analyse een andere termijn noodzakelijk is. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bewaartermijn op diens verzoek te verkorten of te verlengen.
7.4 Opslag van door ad your service vergaarde gegevens en analyses met betrekking tot voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van ad your service. ad your service behoudt zich het recht voor gegevens van de opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden, of zoveel eerder als door de opdrachtgever wenselijk wordt geacht.

8. Specifieke bepalingen aangaande display advertising en social media advertising

8.1 De opdrachtgever staat ervoor in en zal op eerste verzoek van ad your service schriftelijk bevestigen dat:
a) Door de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden aangeleverd advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB-normen, vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen;
b) Door de opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en de opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van ad your service zal stellen alsmede dat de opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst;
8.2 De opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;
8.3 De opdrachtgever steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina van een website of anderszins exclusieve koppeling;
8.4 De opdrachtgever gedurende de duur van een overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik of op eerste verzoek van ad your service direct alle maatregelen zal treffen die nodig zijn om een dergelijk gebruik te stoppen.
8.5 De opdrachtgever vrijwaart ad your service tegen eventuele aanspraken van derden jegens ad your service bij inbreuk door de opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.
8.6 Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de (gebruikers)licentie(s) van ad your service om zelf media in te kopen, aanvaard de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiële consequenties. Schriftelijke instructies van ad your service dienen door de opdrachtgever immer strikt te worden gevolgd, maar kunnen de opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk vrijwaren van de uiteindelijke verantwoordelijkheid.
8.7  Alle directe of indirecte schade welke ad your service lijdt door de uitvoering door de opdrachtgever zullen volledig vergoed worden. De opdrachtgever zal zorgdragen dat de betalingen aan ad your service conform te afgesproken betaalschema en/of de gestelde betalingsvoorwaarden worden verricht. Elke vertraging in het nakomen van de afgesproken betaaltermijnen geeft ad your service het recht om, zonder enig voorafgaande schriftelijke melding, de overeenkomst te beëindigen en de uitvoering tijdelijk of definitief te staken

9. Aanpassing overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ad your service zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal ad your service de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
9.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ad your service daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

10. Contractduur en uitvoeringstermijn

10.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor eenzelfde duur verlengd.
10.2 Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien ad your service zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
10.3 Wanneer ad your service verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
10.4 ad your service is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.
10.5 Overschrijding door ad your service van een levertermijn als is bedoeld in artikel van onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan ad your service toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat ad your service aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

11. Voortgang overeenkomst

11.1 ad your service kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is ad your service gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om aan haar (betalings)verplichtingen te voldoen.
11.2 Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van ad your service niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is ad your service gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

12. Honorarium

12.1 ad your service en de opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
12 2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
12.3 Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.
12.4 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor ad your service naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
12.5 ad your service behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

13. Geheimhouding

13.1 Op alle persoonsgegevens die ad your service van de opdrachtgever ontvangt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
13.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.3 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken
13.4 De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ad your service.
13.5 De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door ad your service is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door ad your service is aangegeven. De opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van ad your service.
13.6 In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de opdrachtgever aan ad your service een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van ad your service op volledige schadevergoeding conform de wet.
13.7 De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

14. Klachten

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ad your service, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ad your service in staat is adequaat te reageren.
14.2 Indien een klacht gegrond is, zal ad your service de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
14.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ad your service slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 aansprakelijkheid.
14.4 Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever op.
14.5 Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
14.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ad your service daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

15. Intellectueel eigendom

15.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ad your service verleende diensten, rusten bij ad your service. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google Ads, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan de opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra de opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
15.2 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ad your service aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; de opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruikersvoorwaarden, waarvan de opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.
15.3 Alle door ad your service verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van ad your service openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door ad your service.
15.4 Alle door ad your service geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van ad your service. Na afloop of opzegging van het contract kan ad your service de opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
15.5 De opdrachtgever vrijwaart ad your service voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan ad your service ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
15.6 ad your service behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever bij derden terecht komt.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever aan ad your service in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal ad your service steeds schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. ad your service is niet aansprakelijk voor aanspraken van de opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de opdrachtgever aan ad your service onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de opdrachtgever aan ad your service niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.
16.2 Iedere aansprakelijkheid van ad your service alsmede van haar werknemers en de door ad your service bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ad your service wordt uitgekeerd, inclusief het door ad your service te dragen eigen risico.
16.3 In het geval de in artikel 16.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ad your service in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van ad your service alsmede van haar werknemers en de door ad your service bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door ad your service ontvangen vergoedingen over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
16.4 De opdrachtgever vrijwaart ad your service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
16.5 ad your service is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
16.6 ad your service is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de opdrachtgever aan ad your service verzonden (email)berichten ad your service niet hebben bereikt.
16.7 De aansprakelijkheid van ad your service voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
16.8 ad your service is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van materialen, beeld- of woord gegevens in welke vorm dan ook die door hem of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.
16.9 Adviezen die door ad your service worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. ad your service is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
16.10 ad your service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
16.11 ad your service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Voor via internet beschikbaar gestelde informatie wordt door ad your service geen enkele aansprakelijkheid genomen.
16.12 Voor via internet beschikbaar gestelde informatie wordt door ad your service geen enkele aansprakelijkheid genomen.
16.13 Tenzij nakoming door ad your service blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ad your service wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de opdrachtgever ad your service schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en ad your service ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ad your service in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
16.14 Iedere vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever tegen ad your service die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
16.15 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ad your service of haar bedrijfsleiding.

17. Betaling

17.1 Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in Nederlandse valuta.
17.2 In geval van het ontwikkelen van een website dient de opdrachtgever 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
17.3 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien ad your service de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd.
17.4 De opdrachtgever verricht de aan ad your service verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan ad your service heeft verstrekt. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
17.5 Indien de opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% per maand.
17.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ad your service op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

18. Incassokosten

18.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens ad your service, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de opdrachtgever.
18.2 De opdrachtgever is voorts aan ad your service alle door ad your service gemaakte kosten, waaronder de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij ad your service in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

19. Communicatie

19.1 In het geval de opdrachtgever enig digitaal bericht aan ad your service heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht ad your service heeft bereikt indien de opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
19.2 Totdat de opdrachtgever een adreswijziging aan ad your service heeft bekend gemaakt, mag ad your service erop vertrouwen dat de opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres en e-mailadres.

20. Eigendomsvoorbehoud

20.1 ad your service behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens ad your service heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.
20.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
20.3 Ingeval ad your service een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van ad your service vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

21. Buitengebruikstelling

21.1 ad your service heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan ad your service niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
21.2 ad your service activeert haar dienst zodra de opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor de dienst heeft voldaan.

22. Overmacht

22.1 In geval van overmacht is ad your service bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens ad your service tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door ad your service gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
22.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval, epidemie, pandemie of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij ad your service, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

23. Opschorting, opzegging en ontbinding

23.1 ad your service is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
23.2 Bij overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of korter kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden of voor onbepaalde tijd dient de opdrachtgever een opzegtermijn van 3 kalendermaanden in acht te nemen.
23.3 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft ad your service recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies ten bedrage van 50% van het regulier honorarium berekend over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ad your service zijn toe te rekenen en de hiervoor geldende (klachten)procedure door de opdrachtnemer is gevolgd. Voorts is de opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
23.4 ad your service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst ad your service ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van ad your service kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ad your service gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
23.5 Voorts is ad your service bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ad your service kan worden gevergd.
23.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ad your service op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ad your service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
23.7 Indien ad your service tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
23.8 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is ad your service gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
23.9 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ad your service gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
23.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ad your service zal ad your service in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
23.11 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ad your service vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
23.12 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
23.13 Als de opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is ad your service hier niet toe verplicht. ad your service heeft als dan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door ad your service geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

24. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

24.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen ad your service en de opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks ook indien de opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.
24.2 ad your service blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
24.3 Op elke overeenkomst tussen ad your service en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
24.4 Indien op de overeenkomst tussen ad your service en de opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend.
24.5 ad your service is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

25. Wijziging van de algemene voorwaarden

25.1 ad your service bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
25.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

26. Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

26.1 ad your service is bereid verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt. De opdrachtgever is hierbij als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken, en ad your service als verwerker.

27. Beveiliging

27.1 ad your service zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder de voornoemde maatregelen vallen onder andere: toegangsbeveiliging tot de fysieke kantoorlocatie, toegangsbeveiliging m.b.t. systemen, toegangsbeveiliging m.b.t. data, controle van gegevensopenbaring, borging van beschikbaarheid van data (o.a. via back-up) en psuedonimisering van (persoons)gegevens.
27.2 ad your service zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. ad your service staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
27.3 De opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan ad your service ter beschikking, indien de opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

28. Meldplicht

28.1 In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, betrekking hebbende op de persoonsgegevens van de opdrachtgever, zal ad your service zich naar beste kunnen inspannen om de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk te informeren. ad your service spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie zo volledig, correct en accuraat mogelijk is.

Neem contact op

Wil jij meer bezoekers, klanten, verkopen of aanvragen dan óóit tevoren? Dat snappen we. Neem contact met ons op om samen te bekijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen! ad your service werkt namelijk voor iedereen.

 

Nils Kuipers

Founder


    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google
    Privacybeleid en
    Servicevoorwaarden zijn van toepassing.